Razvrščanje procesov

Operacijski sistem upravlja s procesi tako, da vsak proces predvideva, da ima celoten sistem na razpolago povsem zase.

Kateri procesi se bodo izvajali, kdaj in kako dolgo, določa del operacijskega sistema, ki ga imenujemo razvrščevalnik (ang. scheduler). Ta razvršča procese na različne načine. Nekateri od teh načinov so:

1. Prvi pride, prvi melje (ang. FIFO – First In First Out)

Najenostavnejši način razporejanja je kar »prvi pride, prvi melje«. Procesi so razporejeni v vrsto glede na čas začetka in se tako tudi izvedejo.

2. Najkrajši najprej (ang. SRT – Shortest Remaining Time)

Način »najkrajši najprej« razporedi procese glede na dolžino. Najprej pridejo na vrsto krajši procesi in nato daljši. Razvrščevalnik mora dobro oceniti, koliko časa bo kakšen proces potreboval za izvedbo.


3. Kroženje (ang. Round-Robin)

Razvrščevalnik priredi vsakemu procesu enak časovni interval in med njimi kroži. Čakalni čas je odvisen le od števila procesov in ne več od njihove dolžine.