INFORMATIKA 1
E-učbenik za informatiko v gimnaziji

Avtorji:
Gregor Anželj, dr. Janez Brank, dr. Andrej Brodnik, dr. Patricio Bulić, dr. Mojca Ciglarič, Mirko Đukić, dr. Luka Fürst, Marko Kikelj, mag. Alenka Krapež, Nataša Mori, dr. Matjaž Pančur, Helena Starc Grlj, Peter Sterle

Urednik: dr. Andrej Brodnik

Slikovno gradivo:
Gregor Anželj, BBN Technologies, Boštjan Borič, Andrej Brodnik, Patricio Bulić, Mojca Ciglarič, Mirko Đukić, Gašper Fele-Žorž, Flickr, Luka Fürst, Matevž Jekovec, Marko Kikelj, Les Éditions Albert René, Aleksander Lukić, Črt Mori, Nataša Mori, Pixabay, PublicDomainPictures, Slovenski etnografski muzej, Saša Špiler, The Internet Topology Zoo, The Number Resource Organization, Wikimedia, Wikipedia

Video gradivo:
Ericsson AB, Febelfin, Google, Panthema.net, Pixar, SAFE.si

Strokovni pregled: dr. Matej Črepinšek, Romana Zver
Konzulentski pregled: Radovan Krajnc
Tehnična pomoč: Boštjan Borič, Milutin Spasić
Jezikovni pregled: Lenart Jerabek
Likovno-tehnični pregled: Iztok Kham
Oblikovanje vmesnika: Gregor Anželj
Oblikovanje naslovnice: Gregor Anželj

Priprava interaktivnosti:
Gregor Anželj, Nataša Mori, Milutin Spasić

https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID=282126848

ISBN 978-961-6984-12-6 (html) UP
ISBN 978-961-6209-86-1 (html) UL FRI
ISBN 978-961-248-498-9 (html) UM FERI
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 209. seji dne 22. 10. 2020 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15-Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj) ter 14. in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 2015 in 27/2017) – sprejel sklep št. 613-1/2020/50 o potrditvi učbenika INFORMATIKA 1, e-učbenik za informatiko v gimnaziji.

Izdale in založile:
Založba Univerze na Primorskem,
Titov trg 4, SI-6000 Koper (zanjo: prof. dr. Dragan Marušič)
Glavni urednik: izr. prof. dr. Jonatan Vinkler
Vodja založbe: Alen Ježovnik
Koper, 2015

Založba Fakultete za računalništvo in informatiko,
Univerza v Ljubljani,
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana (zanjo: prof. dr. Nikolaj Zimic)
Glavni urednik in vodja založbe: prof. dr. Franc Solina
Ljubljana, 2015

Založba Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Univerza v Mariboru,
Smetanova 17, SI-2000 Maribor (zanjo: prof. dr. Borut Žalik)
Glavni urednik: dr. Matej Črepinšek
Maribor, 2015