*Še nekaj redov zahtevnosti

Poleg časovnih zahtevnosti reda O(n) (linearna) in O(n2) (kvadratna), ki smo ju videli v tej učni enoti, so seveda možne tudi druge, na primer O(n3), O(n4) in podobno. Zahtevnosti oblike O(nc), pri katerih je c neka konstanta, z eno besedo imenujemo polinomske.

Vaja

Za vsak n opiši tudi, pri kakšnem nizu dolžine n bi bila ta najslabša možna časovna zahtevnost tudi dejansko dosežena.

Vaja

Še veliko hujše pa so časovne zahtevnosti oblike O(2n), O(3n) in v splošnem O(cn) (za konstanten c); te imenujemo eksponentne (ker imajo velikost problema, n, v eksponentu). Eksponentna zahtevnost narašča (pri dovolj velikih n) hitreje od vsake polinomske in postopki z eksponentno zahtevnostjo so v praksi ponavadi neuporabno počasni, razen mogoče za zelo majhne n. Zahtevnost O(2n) na primer pomeni, da če se n poveča za 1, se čas izvajanja kar podvoji (ker je 2n+1 = 2n · 21 = 2n · 2).