Vhod in izhod

Python nam rezultat izpiše na veliko preveč decimalk natančno, a se s tem problemom ne bomo ukvarjali. Pomembneje je, da se naš program zna »pogovarjati« z uporabnikom: uporabnik programu poda vhod, program pa mu izpiše svoj izhod. V splošnem je vhod v program množica podatkov, ki jih program prejme. Vhod lahko – tako kot v našem primeru – vnese uporabnik, lahko pa ga program pridobi iz datoteke ali z interneta ali pa mu ga posreduje nek drug program. Izhod pa je skupno ime za vse podatke, ki jih program ustvari pri danem vhodu. V našem primeru smo izhod izpisali na zaslon, lahko pa ga program tudi zapiše v datoteko ali posreduje nekemu drugemu programu.

V razmislek

Še nekaj besed o izpisu

V interaktivnem tolmaču funkcije print običajno ne potrebujemo, kljub temu pa jo lahko uporabljamo.

>>> stevilo = 42
>>> stevilo
42
>>> print(stevilo)
42
>>> niz = 'tralala'
>>> niz
'tralala'
>>> print(niz)
tralala
Vidimo, da funkcija print pri izpisu nizov izpusti navednice.


Če želimo s funkcijo print v isti vrstici izpisati več vrednosti, si lahko pomagamo z vejicami:

>>> a = 3
>>> b = 5
>>> vsota = a + b
>>> print(a, '+', b, '=', vsota)
3 + 5 = 8

Python po vsakem izpisu vrednosti samodejno doda še presledek. Če dodatnih presledkov ne želimo, lahko vrednosti s pomočjo operatorja + sestavimo v enoten niz, nato pa dobljeni niz izpišemo:

>>> a = 37
>>> b = 5
>>> k = a // b
>>> niz = 'Število ' + b + ' gre ' + k + '-krat v število ' + a + '.'
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly

Vaja