Okrajšani operatorji +=, −= itd.

Ker se stavek oblike spremenljivka = spremenljivka + izraz velikokrat pojavlja, ga lahko v pythonu in številnih drugih programskih jezikih okrajšamo v stavek spremenljivka += izraz. Podobno velja tudi za nekatere druge operatorje:

Operator Daljša oblika Krajša oblika
+= a = a + b a += b
−= a = a − b a −= b
*= a = a * b a *= b
/= a = a / b a /= b
%= a = a % b a %= b

Operator += torej poveča vrednost spremenljivke na levi strani za vrednost izraza na desni, operator −= zmanjša vrednost spremenljivke na levi za vrednost izraza na desni itd.

Oglejmo si primer. Če nam python ne bi ponujal operatorja **, bi lahko potenco ab (pri čemer je b celo število, večje ali enako 0) izračunali takole:

Izvedi Počisti					

Z uporabo operatorjev, ki smo jih pravkar spoznali, bi lahko ta program zapisali takole:

Izvedi Počisti