Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Abstrakcija

Postopek, s katerim iz programerske naloge odstranimo nebistvene okoliščine in izluščimo problem, ki ga moramo rešiti.

Algoritem

Postopek za reševanje problema z računalnikom. Zapisan je lahko v naravnem jeziku, s psevdokodo, z diagramom poteka ali kot program/funkcija v prog. jeziku.

Diagram poteka

Eden od možnih zapisov algoritma, ki grafično prikazuje zaporedje izvajanja posameznih stavkov; njegova glavna slabost je, da omogoča pisanje nepregledne kode.

Nedvoumnost zapisa

Če algoritem zapišemo v naravnem jeziku ali psevdokodi, moramo obvezno poskrbeti za nedvoumnost zapisa: vsak korak mora imeti en sam natančno določen pomen.

Pravilnost algoritma

Algoritem za podani problem je pravilen, če se njegov izhod ujema s pričakovanim za vsak veljaven vhod problema.

Primerek problema

Sestavljen je iz nekega konkretnega veljavnega vhoda problema in pričakovanega izhoda za ta vhod.

(Programerski) problem

Izziv, ki naj bi ga rešili s pomočjo rač. programa. Določiti mu moramo množico veljavnih vhodov ter množico pričakovanih izhodov za vsak veljaven vhod.

Psevdokoda

Eden od možnih zapisov algoritma, ki je strukturiran podobno kot program/funkcija, vendar pa lahko v njem uporabljamo naravni jezik, matematične izraze ipd.

Ustavljivost algoritma

Algoritem za podani problem je ustavljiv, če se prej ali slej ustavi za vsak veljaven vhod problema.