Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Dvojiško drevo

Podatkovna struktura, sestavljena iz medsebojno povezanih vozlišč. Vsako vozlišče poleg elementa vsebuje še povezavi na največ dva naslednika.

Dvojiško iskalno drevo

Dvojiško drevo, v katerem za vsako vozlišče velja, da so vsi elementi v levem poddrevesu manjši, vsi elementi v desnem poddrevesu pa večji od trenutnega elementa.

Implementacija s tabelo elementov

Preprosta, a neučinkovita, saj preverjanje prisotnosti ter dodajanje in odstranjevanje elementov zahtevajo čas O(n).

Implementacija s tabelo logičnih vrednosti

Najenostavnejša in najučinkovitejša možnost, a le, ko imamo opravka zgolj z naborom vrednosti z omejenega intervala.

Implementacija z dvojiškim iskalnim drevesom

Učinkovita, saj osnovne operacije zahtevajo O(log2n) časa (če je drevo vsaj približno uravnoteženo).

Množica

Podatkovna struktura, v kateri vrstni red elementov ni bistven, poleg tega pa se elementi v njej ne morejo ponavljati. V pythonu je na voljo kot vgrajeni tip set.

n-terica

Podobna tabeli, le da jo zapišemo v okroglih oklepajih namesto oglatih in je ne moremo spreminjati. n-terico z dvema elementoma imenujemo par, s tremi pa trojica.

Nespremenljiv tip

Tip, pri katerem spremenljivk, ki mu pripadajo, ne moremo spreminjati (npr. int, float, str itd.). Kot elementi množice lahko nastopajo samo vrednosti teh tipov.

Operacije nad množico

Izdelava, preverjanje prisotnosti ter dodajanje in odvzemanje elementov, python pa ponuja tudi presek, unijo in razliko množic, sprehod po elementih množice itd.