Operacije na množicah

Osnovna operacija na množici je preverjanje prisotnosti. Rezultat logičnega izraza

element in množica
je enak True natanko v primeru, če podani element pripada podani množici:

Izvedi PočistiVaja

Število elementov v množici pridobimo s funkcijo len. S funkcijama add in remove dodajamo in odvzemamo posamezne elemente:

>>> mnozica = {'ponedeljek', 'torek'}
>>> len(mnozica)
2
>>> mnozica.add('sreda')
>>> mnozica.remove('ponedeljek')
>>> mnozica
{'sreda', 'torek'}


>>> mnozica.add('sreda')
>>> mnozica
{'sreda', 'torek'}
>>> mnozica.remove('petek')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'petek'

Ker množica ne more vsebovati podvajanj, drugi klic funkcije add nima nobenega učinka. Kot vidimo pri zadnjem klicu, funkcija remove sproži izjemo, če podanega elementa v množici ni.

Iz matematike se gotovo spomniš preseka, unije in razlike množic. Python podpira vse tri operacije, le da namesto matematičnih operatorjev ⋂, ⋃ in ∖ uporablja funkcije intersection, union in difference:

Izvedi PočistiBodimo pozorni, da izraz a.intersection(b) ne spremeni množice a, pač pa presek množic a in b shrani v novo množico. Enako velja za funkciji union in difference.