Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Funkcija

Funkcija ali podprogram je zaporedje stavkov (telo funkcije), ki smo mu nadeli neko ime.

Globalne spremenljivke

Spremenljivke iz glavnega bloka programa (globalne spremenljivke), ki jih lahko uporablja funkcija.

Klic funkcije

Iz drugih delov programa lahko funkcijo pokličemo in takrat se izvedejo stavki, ki sestavljajo njeno telo.

Lokalne spremenljivke

Funkcija lahko uporablja svoje lokalne spremenljivke, ki obstajajo le, dokler se izvajanje ne vrne iz klica funkcije.

Parametri

Funkcija lahko pri klicu dobi tudi parametre, ki jih lahko uporablja podobno kot lokalne spremenljivke.

Rekurzija

Funkcije lahko kličejo tudi druga drugo in celo sámo sebe. Če funkcija kliče sámo sebe, pravimo temu rekurzija.

Stavek return

S stavkom return se lahko predčasno vrnemo iz klica funkcije ali pa z njim klicatelju vrnemo vrednost, ki jo uporabi.

Uporaba funkcij

S funkcijami program razdelimo na manjše dele in se izognemo ponavljanju enakih zaporedij stavkov v različnih delih programa.

Uporabnost funkcij

Z uporabo funkcij program postane preglednejši in ga je lažje testirati ter vzdrževati.