Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Implementacija zaporedja

Zaporedje lahko implementiramo (vsaj) z dvema podatkovnima strukturama: s tabelo elementov ali povezanim seznamom.

– s povezanim seznamom

Učinkovita za dodajanje in odvzemanje elementov na poljubnih mestih, neučinkovita pa za naključen dostop do elementa.

– s tabelo elementov

Učinkovita za poljuben dostop do elementa ter za dodajanje in odvzemanje elementov na koncu, neučinkovita pa za dodajanje in odvzemanje na nekončnih položajih.

Modul

Pythonova datoteka, namenjena uvažanju v druge datoteke. Če modul uvozimo, lahko kličemo njegove funkcije. Funkcije modula lahko kličemo v različnih datotekah.

Operacije na zaporedju

Tipične operacije so: izdelava zaporedja, ugotavljanje števila elementov, dostop do posameznih elementov ter dodajanje in odvzemanje elementov.

Podatkovna struktura

Način organizacije podatkov, ki omogoča učinkovito izvajanje operacij na njih. Izbira podatkovne strukture je odvisna od nabora operacij, ki ga želimo učinkovito podpreti.

Sklad

Poseben primer zaporedja, v katerem elemente tako dodajamo kot odvzemamo samo na koncu.

Vrsta

Poseben primer zaporedja, v katerem elemente dodajamo samo na koncu, odvzemamo pa samo na začetku.

Zaporedje

Zbirka elementov, v kateri je vrstni red elementov pomemben, poleg tega pa lahko posamezni elementi v njej nastopajo večkrat.