*Implementacija s povezanim seznamom

Oglejmo si primer povezanega seznama, predstavljenega s tabelo vozlišč (glava je označena z rumenim ozadjem):

V pythonu bi ta povezani seznam zapisali takole:

ps = [[4,3,1], ['A', 0, 2], ['Z', 1, 4], ['M', 4, 0], ['I', 2, 3]]

Glava pove, da je seznam sestavljen iz štirih vozlišč (ps[0][0]) in da se začetno vozlišče nahaja na indeksu 3 (ps[0][1]). Vozlišče na indeksu 3 hrani element 'M'; to je torej začetni element zaporedja. Ker je vrednost ps[3][1] enaka 4, ima naslednje vozlišče indeks 4. Drugi element zaporedja (element na položaju 1) je torej 'I'. Naslednje vozlišče ima indeks 2 (element 'Z'), nato pa nas povezava vodi do vozlišča na indeksu 1 (element 'A'). Ker velja ps[1][1] == 0, je to vozlišče končno. Prikazani seznam torej hrani zaporedje <'M', 'I', 'Z', 'A'>.

Vaja


Povezani seznam si marsikdaj lažje predstavljamo, če je prikazan tako:

Vozlišča na zgornji sliki so urejena po položajih, ne po indeksih v tabeli. Puščica predstavlja indeks ciljnega vozlišča, križ pa indeks 0.

Vaja

Vaja