Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Bit
Bit

Bit je enota za merjenje informacije. En bit nam odgovori na vprašanje z dvema enakovrednima odgovoroma.

Desetiški zapis

Vrednosti desetiškega sistema so števke od 0 do 9 in predstavljajo števila, s katerimi štejemo.

Dvojiški zapis

Dvojiški ali binarni zapis ima le dve vrednosti – 0 in 1, s katerima zapišemo vsa števila.

Informacija

Informacijo dobimo iz podatka, ki smo mu dodelili nek pomen.

Podatek

Podatek je dejstvo, ki ga predstavimo v računalniku razumljivem načinu – s števili.

Šestnajstiški zapis

Šestnajstiški ali heksadecimalni zapis ima šestnajst vrednosti – števke med 0 in 15. Števke od 10 naprej zapisujemo raje s črkami od A do F.