Izraz, spremenljivka, prireditev

Doslej smo pythonov interaktivni tolmač uporabljali kot navaden kalkulator. Vanj smo vnašali matematične izraze, tolmač pa je računal njihove vrednosti. S pojmom izraz v programiranju označujemo zaporedje simbolov, ki ima neko vrednost. Kot bomo videli pozneje, izraz ni nujno matematičen, pa tudi njegova vrednost ni nujno število.

Vrednosti izrazov lahko tudi poimenujemo in jih uporabimo pozneje. Na ta način se izognemu večkratnemu vnašanju istih izrazov.

>>> a = 4 + 5
>>> b = 11 - 9
>>> a
9
>>> a * b
18

V prvi vrstici smo uvedli spremenljivko z imenom a in ji priredili vrednost izraza 4 + 5 (torej 9). V drugi vrstici smo uvedli spremenljivko b in ji priredili vrednost izraza 11 - 9 (torej 2). V tretji vrstici smo vrednost spremenljivke a izpisali, v četrti pa smo izpisali vrednost zmnožka spremenljivk a in b.

Spremenljivka je poimenovan prostor v pomnilniku, ki lahko hrani poljubno vrednost. Z zapisom

>>> spremenljivka = izraz
spremenljivki na levi strani enačaja priredimo vrednost izraza na desni strani enačaja. Prireditev se izvrši tako, da se najprej izračuna izraz, nato pa se njegova vrednost vpiše v spremenljivko.


Oglejmo si še en primer:

>>> x = 5
>>> x = x + 1
>>> x
6

Zapis x = x + 1 se zdi nenavaden. Kako je lahko x enak x + 1? Vendar ga ne smemo brati matematično! Ko pythonov tolmač prebere zapis x = x + 1, najprej izračuna vrednost izraza na desni strani enačaja (vrednost izraza x + 1 znaša 6), nato pa dobljeno vrednost ponovno vpiše v spremenljivko x. Spremenljivka x ima tako po izvedbi zgornjih vrstic vrednost 6.

Ime spremenljivke je lahko sestavljeno iz poljubnega zaporedja malih in velikih črk, števk in podčrtajev (znakov _), začeti pa se mora s črko ali podčrtajem.

Vaja